Wellcome!

Albanian Society of Program Evaluation (ASPE) was legally established in October 2011 and it was incorporated under the laws numbered 9899 and 8789 dt. 05.07.2011.

A major effort was made to renew the Albanian public administration. However, the evaluation remains underdeveloped. EvAlbania initiative, supported from EvalPartners, concluded that a movement in favor of evaluation is clearly moving in Albania.Miresevini!

Shoqeria Shqiptare e Vleresimit te Programeve ka per qellim kryesor te kontribuoje ne zhvillimin e teorise dhe te praktikes se vleresimit te programit, duke promovuar perdorimin e tij ne administraten publike qendrore dhe lokale te shtetit shqiptar, si dhe ne te gjiitha institucionet e tjera qe jane te angazhuara ne hartimin, perpunimin dhe venien ne zbatim te programeve, projekteve dhe politikave publike.

Gjate dy dekadave te fundit, vleresimi i programeve, projekteve dhe politikave publike perben nje ceshtje mjaft te rendesishme ne debatin shteteror, akademik dhe te shoqerise civile ne te gjitha vendet me demokraci te zhvilluar, dhe Shqiperia nuk duhet te mbetet prapa ne kete debat.

Rruga per hyrjen e Shqiperise ne BE kalon permes forcimit te kapaciteteve te sistemit te administrates publike, dhe vleresimi i programeve eshte pjese mjaft e rendesishme e ketij procesi dhe hallke e domosdoshme drejt persosjes se punes se administrates tone publike.

Shoqeria Shqiptare e Vleresimit te Programeve inkurajon dialogun dhe shkembimet e eksperiencace midis politikes, administrates publike, universiteteve dhe institucioneve nderkombetare duke u angazhuar ne menyre aktive per permiresimin e efikasitetit dhe cilesise se qeverisjes qendrore dhe asaj vendore.


As a organization we are fully committed to provide the best possible service at every point to all our members. It is our sincere commitment that we want to not just meet, but far exceed our member's expectations. 

For more information on ASPE, you are free to contact us any time and we very much look forward to serving you.


Images EvALRO | KONTAKT | NEWS
Site Map